Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja i informacja w sprawie podatku leśnego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja i informacja w sprawie podatku od nieruchomości Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja i informacja w sprawie podatku rolnego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Międzyzdroje Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Gospodarka Komunalna
Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Dotyczy zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej (tzw. opłata roczna), prowadzenia robót w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy zjazdów, umieszczenie reklam, prowadzenia działalności usługowej (stragany, ogródki gastronomiczne, ekspozycje towaru itp.), zabezpieczenia robót budowlanych inwestycji na sąsiednich posesjach oraz w pozostałych celach niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami Referat Infrastruktury - Drogownictwo
Druki - nabór na wolne stanowiska Kadry - Stanowisko ds. Kadr
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyzdroje Referat Organizacyjno - Administracyjny - Alkohol - zezwolenia
Karta Dużej Rodziny Inne sprawy urzędowe
Kupno lokalu mieszkalnego Referat Gospodarki Nieruchomościami - Nieruchomości
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
NADANIE NUMERU PESEL Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - Ewidencja ludności
Obsługa wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Referat Organizacyjno - Administracyjny - Działalność gospodarcza
Osoby fizyczne - wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Osoby fizyczne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Osoby fizyczne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rat Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Osoby fizyczne wnioski o informacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Osoby prawne - wnioski o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Osoby prawne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Osoby prawne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rat Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Referat Organizacyjno - Administracyjny - Alkohol - zezwolenia
Petycja Inne sprawy urzędowe
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, korekta łącznego zobowiązania Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, zgłoszenie podmiotu opodatkowania Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Podatki - stwierdzenie nadpłaty Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Podział nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami - Nieruchomości
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Rejestracja zgonu Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Rozgraniczenie nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami - Nieruchomości
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Sporządzenie testamentu Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego Referat Gospodarki Nieruchomościami - Nieruchomości
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym Samodzielne stanowisko do spraw Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - Ewidencja ludności
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym z Rejestru Dowodów Osobistych Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - dowody osobiste
Udzielanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Referat Gospodarki Nieruchomościami - Nieruchomości
Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Referat Gospodarki Nieruchomościami - Nieruchomości
Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - Ewidencja ludności
Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Ustalenie numeru porządkowego budynku Referat Gospodarki Nieruchomościami - Nieruchomości
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - Wojsko
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - Wojsko
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Gospodarka Komunalna
Wniosek / Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne
Wniosek o opinię w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne
Wniosek o przedłużenie najmu socjalnego lokalu Referat Gospodarki Nieruchomościami - Lokale mieszkalne
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne
Wniosek o przydział lokalu Referat Gospodarki Nieruchomościami - Lokale mieszkalne
Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Referat Organizacyjno - Administracyjny - Działalność gospodarcza
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne
Wniosek o wpisanie do ewidencji innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie. Referat Organizacyjno - Administracyjny - Działalność gospodarcza
Wniosek o wpisanie do bazy danych usług hotelarskich Referat Organizacyjno - Administracyjny - Działalność gospodarcza
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - dowody osobiste
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - Ewidencja ludności
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego /z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o lokalizacji działki w obszarze rewitalizacji Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu w pasie drogowym – dotyczy wydania zezwolenia na określoną lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej do nieruchomości wnioskodawcy Referat Infrastruktury - Drogownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym – dotyczy lokalizacji urządzeń typu: linie kablowe, kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe itp. wraz z przyłączami do posesji. Referat Infrastruktury - Drogownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w drodze gminnej obiektu budowlanego i reklamy niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - dotyczy lokalizacji obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym np.: kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, reklamy połączone z gruntem Referat Infrastruktury - Drogownictwo
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego - węgla kamiennego Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Gospodarka Komunalna
Wniosek o zamianę lokalu Referat Gospodarki Nieruchomościami - Lokale mieszkalne
Wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Gospodarka Komunalna
Wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właściciela nieruchomości Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Ochrona przyrody
Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
WYMELDOWANIE Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - Ewidencja ludności
Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
ZAMELDOWANIE Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - Ewidencja ludności
Zastrzeżenie albo cofnięcie numeru PESEL Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - Ewidencja ludności
ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - Ewidencja ludności
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Gospodarka Komunalna
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Referat Organizacyjno - Administracyjny - Alkohol - zezwolenia
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Ochrona przyrody
Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - dowody osobiste
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - dowody osobiste
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ ORAZ POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich - Ewidencja ludności
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z wnioskiem o udzielenie bonifikaty. Referat Gospodarki Nieruchomościami - Nieruchomości
Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa lub drzew Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Ochrona przyrody
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich
Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich