Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Międzyzdroje

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych  lub  .


Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej


Termin i sposób załatwienia

Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim
w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5, w formie pisemnej lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą
(ePUAP) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawąustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel
nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w Urzędzie Miejskim w
Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
zmiany.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

 


Dodatkowe informacje, uwagi

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, właścicieli
nieruchomości położonych na teranach miejskich, na których nie zamieszkują
mieszkańcy,a powstają odpady komunalne, właścicieli nieruchomości położonych
na terenach wiejskich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne i właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -
wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.