Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. "Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego"      .
 2. Oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności (sentencja wyroku) -
  w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przestawić dokument (zaświadczenie) stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone. Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i ew. zaświadczenia z sądu orzekającego o doręczeniu pisma wszczynającego postępowanie rozwodowe na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658


Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
 • za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do 30 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.) oraz art. 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( (Dz.U. z 2020 r., poz. 463  ze zm).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).
 2. Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
 3. Orzeczenia o rozwodzie wydane przez sąd zagraniczny, które uprawomocniły się przed 1 lipca 2009 r. uznaje sąd polski wg miejsca zamieszkania strony:
 4. osoba mieszkająca za granicą składa wniosek w:
  Sądzie Okręgowym w Warszawie
  VII Wydział Cywilny Rejestrowy
  al. Solidarności 127
  00-898 Warszawa