Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Załączniki:

  • doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658


Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym - 84,00 zł, wnoszona w chwili składania dokumentów o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego

Termin i sposób załatwienia

Od ręki po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 )

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. (Dz.U. z 2020 r., poz. 463 ze zm.)


Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.


Dodatkowe informacje, uwagi

Po odbiór sporządzonego odpisu skróconego aktu małżeństwa należy zgłosić się z dowodem osobistym.