Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym z Rejestru Dowodów Osobistych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. "Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych”  
2. "Wniosek o udostępnienie danych dokumentacji związanej z dowodem osobistym" 

Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie Komornika.
  • Wykazanie interesu prawnego.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich  pok. nr 6 tel. (91) 32-75-633


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 65 ust. 1 i 3, art. 72, art. 73, art. 75, art. 77, art. 78 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r., poz. 332 ze zm.);

§ 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015r., poz. 1604 t.j.);

 § 2 pkt 1 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016r., poz. 319 t.j.);

art. 1 ust. 1 pkt 2, załącznik cz. IV kol. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019., poz. 1000 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o udostępnienie danych osoby trzeciej można złożyć zarówno w formie pisemnej, jak również w formie elektronicznej.

W razie skorzystania z drugiej możliwości należy pamiętać o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700),  za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu. *