Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Petycja

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Petycja może  być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą  prawną lub grupę  tych podmiotów  do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi  zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Adresaci petycji rozpatrują petycje w ramach swojej właściwości.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycje składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
Właściwość tych organów ustala się według treści petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w  terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 Petycje składa się:
- w formie pisemnej
- albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
3) oznaczenie adresata petycji,
4) wskazanie przedmiotu petycji.
Ponadto petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
Sposób podpisania petycji
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.


Termin i sposób załatwienia

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy, od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiającego rozpatrzenie petycji w powyższym terminie, termin ten ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące.

Osoba składająca petycję otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej drogą pocztową lub  pocztą  elektroniczną.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j.   Dz.U. z 2018r. poz. 870),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256  ze zm.).

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r. ( Dz.U. z 1997r. Nr 78  poz.483 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.