Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Skrócony odpis aktu małżeństwa matki dziecka.
 2. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia sporządzony jest w USC poza Międzyzdrojami.
 3. Do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków.

Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia    


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658
 


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 z późniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki następuje w drodze decyzji, od której odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nadanie dziecku nazwiska męża matki, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.