Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Art. 63 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

lub


Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury tel. 0913275651


Opłaty

opłata skarbowa za wydanie decyzji - 56 zł. ( słownie: pięćdziesiąt sześć złotych)


Termin i sposób załatwienia

30 dni.


Podstawa prawna

art. 63 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Szczecinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia;


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.