Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Sporządzenie testamentu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Do wglądu:

 • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658
 


Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie testamentu - 22,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.
  1. Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:
  2. nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
 • niewidoma, głucha lub niema,
 • nie mogąca czytać i pisać,
 • nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
 • skazana za fałszywe zeznania,
 • dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 1. Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.