Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Międzyzdroje       lub

 

Załączniki:

 • umowa spółki (jeżeli działalność prowadzona jest w spółce)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzenie zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2015r poz 594 ze zm).

 


Komórka organizacyjna

Referat Promocji i Obsługi Klienta pok. nr 13 tel (91)32-75-634


Opłaty

24zł - za wydanie duplikatu zezwolenia

17zł - za złożenie pałnomocnictwa

17 zł - za wydanie zaświadczenia


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni


Podstawa prawna

Art. 11¹ ust 1,2,3 oraz  art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DZ.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)

Uchwała Nr XXV/254/04 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży .

Uchwała nr XXV/255/04 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Międzyzdroje miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


Tryb odwoławczy

 • Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem Burmistrza Międzyzdrojów. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie lub od dnia jego ogłoszenia, jeżeli zostało ogłoszone ustnie .
 • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem Burmistrza Międzyzdrojów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.