Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Osoby fizyczne - wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości    lub  

Komórka organizacyjna

Referat Budżetu i Finansów tel.(91)3275-635


Opłaty

Opata skarbowa*:

 • za wniosek - 5,00 zł.
 • za zaświadczenie - 11,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni


Podstawa prawna

art.306b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa  Dz. U.  Nr 137  z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa)
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Miedzyzdrojach.