Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku-opłaty     lub  
  lub
  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - opłaty     lub  
  lub
  Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości, opłaty     lub  
 2. Załączniki
  • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • odcinki emerytur lub rent - kopie
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.)
  • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę ( kopie rachunków, dowodów zapłaty
  • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, prąd, gaz i inne)
  • kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętych kredytów bankowych
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

Komórka organizacyjna

Referat Budżeti i Finansów tel (91)32-75-635


Opłaty

Opata skarbowa*:

 • za wniosek - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł

* za wniosek o umorzenie opłaty skarbowej nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni


Podstawa prawna

art. 48 § 1 oraz art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia