Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyzdroje

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Międzyzdroje        lub    
 2. Załączniki: 
 • tyruł prawny do zajmowanego obiektu (terenu)
 •  zgodę organizatora imprezy,
 • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Międzyzdroje )

Komórka organizacyjna

Referat Promocji i Obsługi Klienta pok. nr 13 tel (91)32-75-634


Opłaty

17zł - za złożenie pełnomocnictwa

24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 18¹ ust.1, 2, 3,5  ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( DZ.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)

Uchwała nr XXV/255/04 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Międzyzdroje miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XXV/254/04 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży .


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego** za pośrednictwem Burmistrza Międzyzdrojów w terminie 14 dni od dnia doręczenia.