Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Stawiennictwo osobiste

2. Dokument tożsamości do wglądu

3. W przypadku, gdy jedna z osób jest cudzoziemiec:

• dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1792 ze zm.) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego./Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu /.

• Gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

• W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

4. Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC-na wniosek stron  lub . Opłata dodatkowa 1000 zł. (z wyłączeniem ślubów zawieranych w sytuacji gdy  osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności).


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

pok. nr 5

tel. 91 3275658


Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł (uiszczana w dniu składania dokumentów)
  • opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, które nastąpiło na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 1000,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.) oraz art. 76-79 oraz 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2020 r., poz. 463 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński


Dodatkowe informacje, uwagi

Para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się razem, z kompletem dokumentów, jeśli wymagane, nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu w celu złożenia zapewnień.