Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia   
 2. załączniki:
  • dokumenty poświadczające wysokości dochodu netto na jedną osobę w rodzinie
    

    


Komórka organizacyjna

Referat Promocji, Oświaty i Kultury; ul. Kolejowa 33, II piętro, pok. nr 17A tel. (91) 32-75-636


Opłaty

nie pobiera się


Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

 • od 1 września do 15 września - termin składania wniosków
 • stypendium przyznane jestokres od 1 do 10 miesięcy w danym roku szkolnym,
 • wypłata stypendium odbywa się zgodnie z wydaną decyzją.

Termin załatwienia do jednego miesiąca.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 roku poz. 1481, ze zmianami)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Międzyzdrojów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.