Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Podział nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości wraz z załączonymi dokumentami : 

 • stwierdzającymi tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypisem z katastru nieruchomości i kopią mapy katastralnej obejmującej nieruchomość  podlegającą podziałowi;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;
 • pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 • wykaz zmian gruntowych;
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 • mapę z projektem podziału.

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury tel. (91)32-75-632


Opłaty

 Nie podlega opłacie.


Termin i sposób załatwienia

Miesiąc


Podstawa prawna

art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)