Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. „Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego”      
 2. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza - tłumaczenia pomocniczego do zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo     

2. Do wglądu:
• dokument tożsamości wnioskodawcy.


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658


Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. za odpis skrócony – 22,00 zł,
 2. za wielojęzyczny odpis skrócony – 22,00 zł,
 3. za odpis zupełny – 33,00 zł,
 4. za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku – 24,00 zł,
 5. za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł
 6. za wydanie wielojęzycznego formularza - tłumaczenia pomocniczego do zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

W terminie do 10 dni roboczych.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741).


Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, w tym podmiotom, o których mowa w art. 5a ust. 1, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.