Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Osoby prawne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rat

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

w zależności od sprawy 

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku-opłaty   lub 
  lub
  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - opłaty    lub 
  lub
  Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości, opłaty    lub 

 2. Załączniki

  • Oświadczenie przedsiębiorcy -w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą i jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178)
      lub  

  • sprawozdanie finansowe

  • bilans

  • specyfikacja zobowiązań i należności

  • kopia planu finansowego

  • kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego

  • kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno prawnych (US, ZUS)

  • kopie ewentualnych programów naprawczych

  • kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętych kredytów bankowych

  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego


Komórka organizacyjna

Referat Budżeti i Finansów tel (91)32-75-635


Opłaty

Opata skarbowa*:

 • za wniosek - 5,00 zł.

 • za każdy załącznik - 0,50 zł

* za wniosek o odroczenie do 6 miesięcy opłaty skarbowej  nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni


Podstawa prawna

art. 48 § 1 i 3 oraz art. 67 § 1 i 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zmianami).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł.

 • za każdy załącznik - 0,50 zł.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).

 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia