Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części   lub 
 2. Załączniki:
  * dokument potwierdzający gotowość odbioru odpadów przez zakład prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów*
  * informacja o miejscu i stosowanej technologii wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowanie prawa do terenu, na którym prowadzona ma być działalność*

Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej


Opłaty

Opłata skarbowa:
za wniosek - 5,00 zł.
za każdy załącznik - 0,50 zł.
za wydanie decyzji:

 • - 100,00 zł - transport nieczystości ciekłych
 • - 100,00 zł- odbieranie odpadów komunalnych
 • - 100,00 zł - opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 • -   76,00 zł - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
 • -   76,00 zł - prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
 • -   76,00 zł - prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 7 ust. 6, art. 9 ust. 1, ust. 1 a, ust. 1 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z 1996 r. z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego** za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

**Opłata skarbowa:
za odwołanie - 5,00 zł.
za każdy załącznik - 0,50 zł.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia