Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właściciela nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości ( doc   pdf )
 2. tytuł prawny władania nieruchomością
 • w przypadku składania wniosku przez posiadacza nieruchomości, zgodę właściciela nieruchomości ( doc  pdf)
 • w przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością, zgodę wszystkich współwłaścicieli
 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (spółdzielnia mieszkaniowa) ( doc pdf )
 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (zarząd wspólnoty mieszkaniowej) ( doc pdf )

Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  , pok nr 2 tel. 0913275656


Opłaty

Do 30 dni.


Termin i sposób załatwienia

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmstrza Międzyzdrojów,(odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, pok. nr 10). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Podstawa prawna

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) 


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmstrza Międzyzdrojów,(odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, pok. nr 10). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania. W przypadku nieuzupełnienia brakujących dokumentów w ppodanym terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Należy podać obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm.