Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego. http://www.bip.miedzyzdroje.pl/dokumenty/pdf.gif   http://www.bip.miedzyzdroje.pl/dokumenty/rtf.gif
2. Załączniki do wniosku:
– karta powołania do czynnej służby wojskowej (kserokopia) wystawiona przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w przypadku żołnierza zaświadczenie o odbywaniu czynnej służby wojskowej wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej;
– zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;
– cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych, ponadto zaświadczenie o zameldowaniu się w tym lokalu na pobyt stały;
– wypis z księgi wieczystej potwierdzający tytuł prawny do lokalu/domu mieszkalnego żołnierza a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania;
– oświadczenie żołnierza, że nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego;
–  oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania;
– oświadczenie żołnierza, że nie jest w związku małżeńskim i prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.


Komórka organizacyjna

Referat Promocji i Obsługi Klienta – pok. nr 6, tel. 913275633


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Do 1 miesiąca.


Podstawa prawna

1. art. 127 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.1459 ze zm.)

2. art. 104 § 1, art. 35 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2019.2096 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest żołnierz w czynnej służbie wojskowej lub osoba której doręczono kartę powołania do tej służby, niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.