Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

  lub

 2. 2  kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku mapy katastralnej przyjętych dopaństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące działkę, której wniosek dotyczy oraz obszar z granicami w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 metrów, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 ( uwaga, proszę nie wrysowywać niczego na mapę) *

 3. charakterystyka ( koncepcja ) zabudowy i projektowanych obiektów przedstawiona w formie opisowej  i  graficznej.*

 4. kopia umowy z operatorem sieci energetycznej. *

 5. kopia umowy z operatorem sieci wodno-kanalizacyjnej. *

 6. kopia umowy z operatorem sieci gazowej. * 


Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury tel. 0913275651


Opłaty

 1. opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. *
 2. w przypadku udzielonego pełnomocnictwa należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  ( słownie: siedemnaście złotych).*

Termin i sposób załatwienia

( bez procedury uzgadniania z innymi organami, odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron) - 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych ( np. przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan środowiska, niektóre inwestycje liniowe) może nastąpić wydłużenie czasu postępowania administracyjnego


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Tryb odwoławczy

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia;

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia;