Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; lub 
  2. 2 kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku mapy katastralnej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar z granicami w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem,  nie mniejszej jednak niż 50 metrów, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.  Na jednej kopii mapy należy określić granice terenu objętego wnioskiem i granice obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać;
  3. charakterystyka inwestycji, obejmująca*:

a)       określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania  ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również   sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b)       b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów  budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c)       c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące  jej  wpływ na środowisko.

4.     kopia umowy z operatorem sieci energetycznej. *

5.     kopia umowy z operatorem sieci wodno-kanalizacyjnej. *

6.     kopia umowy z operatorem sieci gazowej. *


Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury tel. 913275651;


Opłaty

1. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego przez   inwestora prywatnego należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł. (słownie: sto siedem złotych ), za wydanie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego *

2. W przypadku udzielonego pełnomocnictwa należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  ( słownie: siedemnaście złotych).*


Termin i sposób załatwienia

( bez procedury uzgadniania z innymi organami, odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron) - 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych ( np. przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan środowiska, niektóre inwestycje liniowe) może nastąpić wydłużenie czasu postępowania administracyjnego;


Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Szczecinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia;