Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
•    wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Międzyzdroje bez zameldowania na pobyt stały
•    wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie Gminy
•    wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy

Wymagane wnioski i dokumenty:
•    wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
•    kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy
•    pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


wniosek -  formularz

deklaracja - formularz


Komórka organizacyjna

Referat Promocji i Obsługi Klienta
ul. Książąt Pomorskich 5
tel. 91 32 75 633, pokój nr 6


Opłaty

brak opłat


Termin i sposób załatwienia

W ciągu 5 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U.2019 r., poz. 684)


Tryb odwoławczy

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miedzyzdrojów, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Międzyzdrojów jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy, należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem (tytuł prawny do lokalu - akt własności, umowę najmu, zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, umowę o pracę, zeznania świadków, rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru wyborców itp.)
W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.