herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Załączniki:

  • doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym - 84,00 zł, wnoszona w chwili składania dokumentów o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego

Termin i sposób załatwienia

Od ręki po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Art. 7 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

Dodatkowe informacje, uwagi

Po odbiór sporządzonego odpisu skróconego aktu małżeństwa należy zgłosić się z dowodem osobistym.