herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Deklaracja i informacja w sprawie podatku leśnego Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Deklaracja i informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Deklaracja i informacja w sprawie podatku rolnego Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Międzyzdroje Gospodarka Komunalna - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego
Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w wartwie dowodu osobistego Dowody osobiste - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Druki - nabór na wolne stanowiska Kadry - Stanowisko ds. Kadr
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyzdroje Alkohol - zezwolenia - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Karta Dużej Rodziny Inne sprawy urzędowe
Kupno lokalu mieszkalnego Nieruchomości - Referat Infrastruktury
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) Urząd Stanu Cywilnego
NADANIE NUMERU PESEL Ewidencja ludności - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Osoby fizyczne - wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Osoby fizyczne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Osoby fizyczne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rat Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Osoby fizyczne wnioski o informacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Osoby prawne - wnioski o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Osoby prawne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Osoby prawne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rat Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Petycja Inne sprawy urzędowe
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, korekta łącznego zobowiązania Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, zgłoszenie podmiotu opodatkowania Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Podatki - stwierdzenie nadpłaty Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Podział nieruchomości Nieruchomości - Referat Infrastruktury
Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Przydział lokalu Lokale mieszkalne - Referat Infrastruktury
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Rozgraniczenie nieruchomości Nieruchomości - Referat Infrastruktury
Składanie wniosków o wydanie dowodów osobistych w formie dokumentu elektronicznego Dowody osobiste - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzenie testamentu Urząd Stanu Cywilnego
Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy Urząd Stanu Cywilnego
Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego Nieruchomości - Referat Infrastruktury
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym Szkolnictwo - Referat Promocji i Obsługi Klienta
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW Ewidencja ludności - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych Dowody osobiste - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Udzielanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nieruchomości - Referat Infrastruktury
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach Działalność gospodarcza - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Nieruchomości - Referat Infrastruktury
Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Ustalenie numeru porządkowego budynku Nieruchomości - Referat Infrastruktury
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego Wojsko - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Wojsko - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego
Uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych Gospodarka Komunalna - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Wniosek (Opłata Roczna) o naliczenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Drogownictwo - Referat Infrastruktury
Wniosek o opinię w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości Planowanie Przestrzenne - Referat Infrastruktury
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie Przestrzenne - Referat Infrastruktury
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Planowanie Przestrzenne - Referat Infrastruktury
Wniosek o wpisanie do ewidencji innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie. Działalność gospodarcza - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Wniosek o wpisanie do bazy danych usług hotelarskich Działalność gospodarcza - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Planowanie Przestrzenne - Referat Infrastruktury
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - osobiście Dowody osobiste - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego /z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie Przestrzenne - Referat Infrastruktury
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Planowanie Przestrzenne - Referat Infrastruktury
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego (z wyjątkiem umieszczenia reklam i innych obiektów budowlanych) Drogownictwo - Referat Infrastruktury
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu w pasie drogowym Drogownictwo - Referat Infrastruktury
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami Drogownictwo - Referat Infrastruktury
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklam i innych obiektów budowlanych Drogownictwo - Referat Infrastruktury
Wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza - Referat Promocji i Obsługi Klienta
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW Ewidencja ludności - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu osób Działalność gospodarcza - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właściciela nieruchomości Ochrona przyrody - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie duplikatów zaświadczeń wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza - Referat Promocji i Obsługi Klienta
WYMELDOWANIE Ewidencja ludności - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód Wojsko - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań Podatki i opłaty lokalne - Referat Budżetu i Finansów
ZAMELDOWANIE Ewidencja ludności - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Zamiana mieszkań Lokale mieszkalne - Referat Infrastruktury
Zaprzestanie działalności gospodarczej Działalność gospodarcza - Referat Promocji i Obsługi Klienta
ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI Ewidencja ludności - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego Nieruchomości - Referat Infrastruktury
Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Gospodarka Komunalna - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków Nieruchomości - Referat Infrastruktury
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Dowody osobiste - Referat Promocji i Obsługi Klienta
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ ORAZ POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ewidencja ludności - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z wnioskiem o udzielenie bonifikaty. Nieruchomości - Referat Infrastruktury
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza - Referat Promocji i Obsługi Klienta
Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie Urząd Stanu Cywilnego
Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie Urząd Stanu Cywilnego