herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Deklaracja i informacja w sprawie podatku leśnego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja i informacja w sprawie podatku od nieruchomości Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja i informacja w sprawie podatku rolnego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Międzyzdroje Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Gospodarka Komunalna
Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego
Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w wartwie dowodu osobistego Referat Promocji i Obsługi Klienta - Dowody osobiste
Druki - nabór na wolne stanowiska Kadry - Stanowisko ds. Kadr
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyzdroje Referat Promocji i Obsługi Klienta - Alkohol - zezwolenia
Karta Dużej Rodziny Inne sprawy urzędowe
Kupno lokalu mieszkalnego Referat Infrastruktury - Nieruchomości
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) Urząd Stanu Cywilnego
NADANIE NUMERU PESEL Referat Promocji i Obsługi Klienta - Ewidencja ludności
Osoby fizyczne - wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Osoby fizyczne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Osoby fizyczne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rat Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Osoby fizyczne wnioski o informacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Osoby prawne - wnioski o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Osoby prawne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Osoby prawne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rat Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Referat Promocji i Obsługi Klienta - Alkohol - zezwolenia
Petycja Inne sprawy urzędowe
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, korekta łącznego zobowiązania Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, zgłoszenie podmiotu opodatkowania Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Podatki - stwierdzenie nadpłaty Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Podział nieruchomości Referat Infrastruktury - Nieruchomości
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Przydział lokalu Referat Infrastruktury - Lokale mieszkalne
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Rozgraniczenie nieruchomości Referat Infrastruktury - Nieruchomości
Składanie wniosków o wydanie dowodów osobistych w formie dokumentu elektronicznego Referat Promocji i Obsługi Klienta - Dowody osobiste
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzenie testamentu Urząd Stanu Cywilnego
Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy Urząd Stanu Cywilnego
Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego Referat Infrastruktury - Nieruchomości
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym Referat Promocji i Obsługi Klienta - Szkolnictwo
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL Referat Promocji i Obsługi Klienta - Ewidencja ludności
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych Referat Promocji i Obsługi Klienta - Dowody osobiste
Udzielanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Referat Infrastruktury - Nieruchomości
Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Referat Infrastruktury - Nieruchomości
Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Ustalenie numeru porządkowego budynku Referat Infrastruktury - Nieruchomości
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego Referat Promocji i Obsługi Klienta - Wojsko
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Referat Promocji i Obsługi Klienta - Wojsko
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego
Uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Gospodarka Komunalna
Wniosek (Opłata Roczna) o naliczenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Referat Infrastruktury - Drogownictwo
Wniosek o opinię w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne
Wniosek o wpisanie do ewidencji innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie. Referat Promocji i Obsługi Klienta - Działalność gospodarcza
Wniosek o wpisanie do bazy danych usług hotelarskich Referat Promocji i Obsługi Klienta - Działalność gospodarcza
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - osobiście Referat Promocji i Obsługi Klienta - Dowody osobiste
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego /z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego (z wyjątkiem umieszczenia reklam i innych obiektów budowlanych) Referat Infrastruktury - Drogownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu w pasie drogowym Referat Infrastruktury - Drogownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami Referat Infrastruktury - Drogownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklam i innych obiektów budowlanych Referat Infrastruktury - Drogownictwo
Wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Referat Promocji i Obsługi Klienta - Działalność gospodarcza
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW Referat Promocji i Obsługi Klienta - Ewidencja ludności
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu osób Referat Promocji i Obsługi Klienta - Działalność gospodarcza
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właściciela nieruchomości Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Ochrona przyrody
Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
WYMELDOWANIE Referat Promocji i Obsługi Klienta - Ewidencja ludności
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód Referat Promocji i Obsługi Klienta - Wojsko
Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
ZAMELDOWANIE Referat Promocji i Obsługi Klienta - Ewidencja ludności
Zamiana mieszkań Referat Infrastruktury - Lokale mieszkalne
ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI Referat Promocji i Obsługi Klienta - Ewidencja ludności
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego Referat Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne
Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Gospodarka Komunalna
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Referat Promocji i Obsługi Klienta - Alkohol - zezwolenia
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Ochrona przyrody
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Referat Promocji i Obsługi Klienta - Dowody osobiste
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ ORAZ POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Referat Promocji i Obsługi Klienta - Ewidencja ludności
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z wnioskiem o udzielenie bonifikaty. Referat Infrastruktury - Nieruchomości
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim Urząd Stanu Cywilnego
Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie Urząd Stanu Cywilnego
Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie Urząd Stanu Cywilnego