herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Deklaracja i informacja w sprawie podatku leśnego Podatki i opłaty lokalne.
Deklaracja i informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne.
Deklaracja i informacja w sprawie podatku rolnego Podatki i opłaty lokalne.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Międzyzdroje Gospodarka Komunalna
Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego Podatki i opłaty lokalne.
Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego
Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w wartwie dowodu osobistego Dowody osobiste
Druki - nabór na wolne stanowiska Kadry
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyzdroje Alkohol - zezwolenia
Karta Dużej Rodziny Inne sprawy urzędowe
Kupno lokalu mieszkalnego Nieruchomości
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Inne sprawy urzędowe
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) Urząd Stanu Cywilnego
NADANIE NUMERU PESEL Ewidencja ludności - Nadanie numeru PESEL
Osoby fizyczne - wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników Podatki i opłaty lokalne.
Osoby fizyczne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat Inne sprawy urzędowe
Osoby fizyczne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rat Podatki i opłaty lokalne.
Osoby fizyczne wnioski o informacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Podatki i opłaty lokalne.
Osoby prawne - wnioski o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Podatki i opłaty lokalne.
Osoby prawne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat Inne sprawy urzędowe
Osoby prawne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rat Podatki i opłaty lokalne.
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Petycja Inne sprawy urzędowe
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, korekta łącznego zobowiązania Podatki i opłaty lokalne.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, zgłoszenie podmiotu opodatkowania Podatki i opłaty lokalne.
Podatki - stwierdzenie nadpłaty Podatki i opłaty lokalne.
Podział nieruchomości Nieruchomości
Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Międzyzdroje Nieruchomości
Przydział lokalu Lokale mieszkalne
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Rozgraniczenie nieruchomości Nieruchomości
Składanie wniosków o wydanie dowodów osobistych w formie dokumentu elektronicznego Dowody osobiste
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzenie testamentu Urząd Stanu Cywilnego
Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy Urząd Stanu Cywilnego
Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego Nieruchomości
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym Szkolnictwo
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW Ewidencja ludności - Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych Dowody osobiste
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach Działalność gospodarcza
Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Nieruchomości
Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Podatki i opłaty lokalne.
Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Podatki i opłaty lokalne.
Ustalenie numeru porządkowego budynku Nieruchomości
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego Wojsko
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Wojsko
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego
Uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych Gospodarka Komunalna
Wniosek (Opłata Roczna) o naliczenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Drogownictwo
Wniosek o opinię w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości Planowanie Przestrzenne
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie Przestrzenne
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Planowanie Przestrzenne
Wniosek o wpisanie do ewidencji innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie. Działalność gospodarcza
Wniosek o wpisanie do bazy danych usług hotelarskich Działalność gospodarcza
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Inne sprawy urzędowe
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - osobiście Dowody osobiste
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego /z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie Przestrzenne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Planowanie Przestrzenne
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego (z wyjątkiem umieszczenia reklam i innych obiektów budowlanych) Drogownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu w pasie drogowym Drogownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami Drogownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklam i innych obiektów budowlanych Drogownictwo
Wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat Podatki i opłaty lokalne.
Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej Podatki i opłaty lokalne.
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW Ewidencja ludności - Rejestr wyborców
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu osób Działalność gospodarcza
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właściciela nieruchomości Ochrona przyrody
Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie duplikatów zaświadczeń wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
Wydzierżawienie nieruchomości Dzierżawa gruntu
WYMELDOWANIE Ewidencja ludności - Obowiązek meldunkowy
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód Wojsko
Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań Podatki i opłaty lokalne.
ZAMELDOWANIE Ewidencja ludności - Obowiązek meldunkowy
Zamiana mieszkań Lokale mieszkalne
Zaprzestanie działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI Ewidencja ludności - zaświadczenia z akt ewidencji ludności
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego Inne sprawy urzędowe
Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Gospodarka Komunalna
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków Nieruchomości
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Dowody osobiste
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ ORAZ POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ewidencja ludności - Obowiązek meldunkowy
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie Urząd Stanu Cywilnego
Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie Urząd Stanu Cywilnego