herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

1. Stawiennictwo osobiste

2. Dokument tożsamości do wglądu

3. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. /Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu/
- gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego(akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658

Opłaty

Opłata skarbowa:
• za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł /wpłata na konto urzędu miejsca zawarcia małżeństwa/

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – do 30 dni,

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami) oraz art. 76-79 oraz 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz.1741)

Tryb odwoławczy

-

Dodatkowe informacje, uwagi

Odbiór aktu małżeństwa w USC właściwym dla miejsca zawarcia małżeństwa.