herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w drodze gminnej obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - dotyczy lokalizacji obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym np.: kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Nie dotyczy budowli liniowych

Referat Infrastruktury - Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w drodze gminnej obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego   lub  
2.    Projekt zagospodarowania działki ze wskazaniem przedmiotowej inwestycji (w tym w legendzie), metoda wykonania inwestycji, lokalizacja obiektu z dokładnym zwymiarowaniem - mapa zasadnicza (plan sytuacyjno-wysokościowy) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 - 2 szt.
3.    Projekt techniczny lub rysunek obiektu budowlanego, z podaniem wymiarów.
4.    Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
5.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika (tj. Dz. U. 2019, poz. 1000 ze zm.).  

 

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury pok. nr 17  ( 1 p.), tel. (91) 32-75-646

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  Kodeks postępowania administracyjnego.