herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację i zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy – dotyczy wyrażenia zgody na lokalizację reklam oraz naliczenia opłaty za czas eksponowania reklamy w pasie drogowym

Referat Infrastruktury - Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację i zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy  lub
  2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym kolorem czerwonym obrysem miejsca usytuowania reklamy.
  3. Projekt techniczny lub rysunek reklamy z podaniem wymiarów.
  4. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
  5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia
    16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika (tj. Dz. U. 2019, poz. 1000 ze zm.). 

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury pok. nr 17  ( 1 p.), tel. (91) 32-75-646

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  Kodeks postępowania administracyjnego