Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – dotyczy prowadzeni robót budowlanych w czasie umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, budowy lub przebudowy zjazdów, prowadzenia prac montażowych związanych z umieszczeniem reklam, prowadzenia działalności usługowej (stragany, ogródki gastronomiczne, ekspozycje towaru itp

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego   lub
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem kolorem czerwonym granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego – 2 egz.
 3. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 4. Pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię potwierdzoną notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika  (tj.  Dz. U. 2019,  poz. 1000 ze zm.).

 

Dodatkowo w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym:

Kopia prawomocnej decyzji wydanej przez Burmistrza Międzyzdrojów zezwalająca na lokalizację obiektu budowlanego bądź umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, zjazdu niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami ruchu drogowego. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót w projektowanej czasowej organizacji ruchu. Jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu – plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacją o sposobie zabezpieczenia robót– 2 egz. . Kopia ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia  budowy lub uzgodnienia prowadzonych robót z właściwym organem administracji architektoniczno – budowlanej. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.


Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury pok. nr 17  ( 1 p.), tel. (91) 32-75-646


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  Kodeks postępowania administracyjnego