herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Obsługa wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Referat Organizacyjno - Administracyjny - Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1.

2. Załączniki:
• pozostałe części wniosku CEIDG-1, tj. CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-POPR, CEIDG-PN, CEIDG-SC – w zależności od sytuacji wg instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1.
(formularze i instrukcje dostępne na stronie CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki)

3. Do wglądu:
• ważny dowód osobisty lub ważny paszport.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

5. Obywatele innych państw niż państwa członkowskie przedkładają oryginał dokumentu, albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię potwierdzający prawo do pobytu na terytorium RP, o którym mowa w art. 4 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć kopię pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa do wglądu) i okazać do wglądu dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika.

Opłaty

Nie pobiera się.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki są BEZPŁATNE.

Opłata skarbowa:

• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania poprawnego wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647) ustawa z dnia 6 marca 2018r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649).

Tryb odwoławczy