herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego (z wyjątkiem umieszczenia reklam i innych obiektów budowlanych)

Referat Infrastruktury - Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego (z wyjątkiem umieszczenia reklam i innych obiektów budowlanych)  lub
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem kolorem czerwonym granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego – 2 egz.
  3. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym:

  • Kopia prawomocnej decyzji wydanej przez Burmistrza Międzyzdrojów zezwalająca na lokalizację obiektu budowlanego bądź umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami ruchu drogowego.
  • Informacja o sposobie zabezpieczenia robót w projektowanej czasowej organizacji ruchu. Jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu – plan sytuacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacją o sposobie zabezpieczenia robót.
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno– budowlanej.
  • Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
  • Pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię potwierdzoną notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika)
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.).

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury pok. nr 17 tel.  (91)32-75-646

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art. 40 ust. 1, 2 pkt 4, ust. 3, 4, 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.