Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.    Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL”.
2.    Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (np. wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie komornika, wezwanie do zapłaty).
3.    Wykazanie interesu faktycznego (udostępnienie danych następuje pod warunkiem uzyskania zgody osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca).
4.    Dowód dokonania opłaty.
5.    Dowód osobisty (do wglądu).
6.    Pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców - formularz

 


Komórka organizacyjna

Referat Promocji i Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 32 75 633, pokój nr 6


Opłaty

1.    Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (dotyczy 1 osoby) - 31 zł. Opłatę można wnieść w kasie urzędu ul. Książąt Pomorskich 5 lub na rachunek bankowy Gminy Międzyzdroje: 90 1020 4795 0000 9102 0368 6284 PKO Bank Polski.
2.    Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo - 17 zł. Opłaty można wnieść w kasie urzędu ul. Książąt Pomorskich 5 lub na rachunek bankowy Gminy Międzyzdroje: 90 1020 4795 0000 9102 0368 6284 PKO Bank Polski

 


Termin i sposób realizacji

1.    Udostępnienie danych następuje w terminie do 30 dni. W przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki określone w przepisach następuje odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.
2.    Wniosek można złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów, przesłać drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną (ePUAP - adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /ag8136hflj/SkrytkaESP). Wniosek złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018r. poz. 1382 ze zm.); § 1 pkt 1 i 4, § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 ze zm.); § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482 ze zm.); art. 1 ust. 1 pkt 2, załącznik cz. IV kol. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.