herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami    lub
  2. Projekt zagospodarowania działki ze wskazaniem przedmiotowej inwestycji (w tym w legendzie), metoda wykonania inwestycji (w przypadku robót ziemnych metodą bezwykopową lokalizacja komór technologicznych), lokalizacja obiektu z dokładnym zwymiarowaniem - mapa zasadnicza (plan sytuacyjno-wysokościowy) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 - 2 szt.
  3. Kopię warunków technicznych podłączenia do sieci telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, cieplnych.
  4. Kopię decyzji lokalizacji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym (w przypadku budowy sieci na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).
  5. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
  6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 
    16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji pok. nr 17 tel (91)32-75-646

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art. 39 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.