Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek żołnierza lub uprawnionego członka rodziny o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. http://www.bip.miedzyzdroje.pl/dokumenty/pdf.gif   http://www.bip.miedzyzdroje.pl/dokumenty/rtf.gif
2. Załączniki do wniosku:

 • karta powołania do czynnej służby wojskowej (kserokopia), w przypadku żołnierza zaświadczenie o odbywaniu służby wystawione przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcę jednostki wojskowej,
 • dokumenty potwierdzające osiąganie określonego dochodu np.:
 • zaświadczenie o dochodach tych członków rodziny, którzy pozostają na wyłącznym utrzymaniu składającego wniosek,
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych),
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymywanych zapomóg,
 • kserokopia (oryginał do wglądu) ostatniego odcinka świadczenia rentowego lub emerytalnego,
 • oświadczenie o wysokości dochodów z innych źródeł lub ich braku,

dokumenty do wglądu:

 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka

Komórka organizacyjna

Referat Promocji i Obsługi Klienta – pok.nr 6, tel. 913275633


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Do 1 miesiąca.


Podstawa prawna

1. art. 127 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.1459 ze zm.)

2. art. 35 § 2 i 3, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2019.2096 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przepisu powyższego nie stosuje się do osób wymienionych w tym przepisie, jeśli utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, z wyjątkiem żony żołnierza.