Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. "Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód" http://www.bip.miedzyzdroje.pl/dokumenty/pdf.gif  lub  http://www.bip.miedzyzdroje.pl/dokumenty/rtf.gif
2. Załączniki:
• Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej)
• Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu 


Komórka organizacyjna

Referat Promocji i Obsługi Klienta we współpracy z Referatem Budżetu i Finansów.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.


Podstawa prawna

  1. art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.1459 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U.2018.881)
  3. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego,  w terminie  14 dni od  dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Udokumentowany wniosek wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie, uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, powinien zostać złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.