Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - osobiście

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Załączniki: 
- kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, pozycja frontalna, taka jak do paszportu.
3. Do wglądu: 
- dowód osobisty lub paszport, inny dokument zawierający fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego
- w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich , pokój nr 6, tel. 91 327 56 33


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni - w szczególnych przypadkach wskazany termin może być dłuższy.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 332 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz 31 ze zm)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Co to jest e-dowód? https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-informacja-o-dokumencie
2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:
a) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,

b) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,

c) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,

d) osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

3. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej, wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wyjątek stanowią osoby które nie ukończyły 5 roku życia.
4. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
Składając wniosek samodzielnie, nie będzie mogła wnioskować o zamieszczenie w warstwie elektronicznej dowodu podpisu osobistego.

5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Odbiór dowodu osobistego:

1) Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek . Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

Przy odbiorze dokumentu jego posiadacz ustala :

- 4-cyfrowy PIN1 do certyfikatu uwierzytelnienia i identyfikacji,

- 6-cyfrowy PIN2 jeśli wnioskował o certyfikat podpisu osobistego.

Ustalenie kodów PIN jest dobrowolne i może zostać dokonane przy odbiorze dowodu lub w późniejszym terminie w dowolnym urzędzie.

 Posiadacz dowodu otrzymuje kod odblokowujący PUK, który można odebrać przy odbiorze dowodu lub w terminie późniejszym tylko w urzędzie, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Wydanie dowodu dla osoby poniżej 13 roku życia  oraz osoby  całkowicie ubezwłasnowolnionej

-Dowód osobisty odbiera rodzic lub  opiekun prawny. Dowód osobisty może odebrać również rodzic, który nie składał wniosku.

Dowód wydany dla tej grupy osób będzie posiadał tylko certyfikat potwierdzenia obecności. Nie będą ustalane kody PIN, ani wydawany kod odblokowujący PUK.

Wydanie dowodu osobistego dla osoby  od 13 do 18 roku życia oraz osoby  częściowo ubezwłasnowolnionej

Dowód osobisty odbiera  posiadacz, rodzic lub opiekun prawny. Dowód osobisty może odebrać również rodzic, który nie składał wniosku.

Kod PIN może ustalić  tylko posiadacz dowodu osobistego i tylko posiadacz dowodu osobistego otrzyma kod odblokowujący PUK (nie rodzic, opiekun, kurator).

Wydanie dowodu osobistego powyżej 18 roku życia

Dowód osobisty odbiera  posiadacz dowodu osobistego.  Może upoważnić inną osobę (przypadki wskazane w ustawie).

7.Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby z wyjątkiem sytuacji, gdy :

- osoba była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy,

- nie ukończyła 5 roku życia.

-  Jeżeli dziecko nie było przy składaniu wniosku, ponieważ nie miało ukończonego 5 roku  życia a w chwili odbioru dokumentu ma ukończone 5 lat, to musi być obecne przy odbiorze dokumentu.
8. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest niemożliwe w organie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą – wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku przyjęcia wniosku poza organem gminy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

9. Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość,
- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j z zachowaniem symetrii w pionie,
- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami,
- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.