herbeBOI - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia dotyczą zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców

Można zgłosić:

  • wyjazd z zamiarem stałego pobytu;
  • wyjazd bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
  • powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu. Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą. Zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.
  2. Zgłoszenie wyjazdu bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego, w związku z czym zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu czasowego jeżeli osoba posiadała zarejestrowane miejsce pobytu czasowego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.
  3. Zgłoszenie powrotu  z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
    Osoba, która zgłosiła wcześniej wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

Jeden z poniższych formularzy w zależności od rodzaju zgłaszanego zdarzenia

W przypadku dokonywania czynności w formie pisemnej – do wglądu dowód osobisty albo paszport.

Komórka organizacyjna

Zgłoszeń można dokonać:

  • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ/NOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu
  • zgłoszenia wyjazdu w formie pisemnej można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), tj. udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Urząd gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.


Urząd Miejski
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje

Referat Spraw Obywatelskich i Społcznych
pok. nr 6
tel. 913275633

Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i zgłoszenia powrotu są wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie - w chwili przyjęcia zgłoszenia przez organ gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Dz.U.2016.722

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.