herbeBOI - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Zameldowanie na pobyt stały

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Można dokonać zameldowania na pobyt stały:

1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.
 

Kto może dokonać czynności zameldowania

 1. osoba dokonująca zameldowania – osobiście
 2. pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 3. za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

Uwaga: zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia.
Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony

 1. do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
 2. do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis  z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu

Komórka organizacyjna

Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁRGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości,  w której osoba zamieszkuje najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu stałego.

 

Dla Gminy Międzyzdroje

Urząd Miejski
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje

Referat Spraw Obywatelskich i Społcznych
pok. nr 6
tel. 913275633

Opłaty

Czynność zameldowania jest wolna od opłat. Opłaty nie pobiera się  również za wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY 

Termin i sposób załatwienia

 1. Niezwłocznie – w chwili przyjęcia przez organ Gminy zgłoszenia meldunkowego. Organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
 2. Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:
  • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności  w przypadku braku potwierdzenia na formularzu, przez osobę dysponująca tytułem prawnym do lokalu faktu przebywania osoby w lokalu);
  • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Dz.U.2016.722

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.