herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. "Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska"        .
    1. Załączniki:
    2. "Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i/lub nazwiska dziecka"       - jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dziecko (chyba, że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka),
    • "Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia i/lub nazwiska"      (jeżeli jest objęte wnioskiem) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego,

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.