herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o czasowe zajęcie pasa drogowego

Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego   lub
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem kolorem czerwonym granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Kopia prawomocnej decyzji wydanej przez Burmistrza Międzyzdrojów zezwalająca na lokalizację obiektu budowlanego, bądź umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami ruchu drogowego.
 4. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 5. Informację o sposobie zabezpieczenia robót – jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 6. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
 7. Harmonogram robót  prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
 8. Pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię potwierdzoną notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika)
 9. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika
  (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 783 ze zm.).

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji pok. nr 17 tel (91)32-75-646

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art. 40 ust.1, 4 i 6 ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.