herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. "Wniosek o sprowadzenie aktu stanu cywilnego z zagranicy"    
  2. Załączniki:
    • wypełniony "Formularz w sprawie sprowadzenia dokumentu stanu cywilnego z zagranicy"         w 2 egzemplarzach.
  3. Do wglądu:

    • dokument stwierdzający tożsamość

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za sprowadzony dokument stanu cywilnego - wysokość opłat ustala Konsulat RP po nadesłaniu dokumentu stanu cywilnego (jeżeli opłata podana jest w walucie obcej, stosuje się przelicznik wg kursu Narodowego Banku Polskiego).

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Konwencja Wiedeńska o stosunkach Konsularnych podpisana w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98). Konwencje Konsularne zawierane przez Polskę z poszczególnymi państwami. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości (Dz.U. z 1995 r. Nr 17, poz. 83 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

O dokumenty stanu cywilnego może ubiegać się osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.