herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. „Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego”     .
2. Do wglądu:
• dokument tożsamości wnioskodawcy.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658

Opłaty

Opłata skarbowa:
• za odpis skrócony – 22,00 zł,
• za wielojęzyczny odpis skrócony – 22,00 zł,
• za odpis zupełny – 33,00 zł,
• za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku – 24,00 zł,
• za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

W terminie do 10 dni roboczych.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741).

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

 Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych
w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.