herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. „Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą"     lub

"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą"       lub

"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą"      .

* niepotrzebne skreślić

2. Załączniki:
• odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
• w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są:
 • w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,

3. Do wglądu:
• dokumenty stwierdzające tożsamość 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658
 

Opłaty

Opłata skarbowa:
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł,

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 r. poz. 1741 ze zm).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:
- osoba, której akt dotyczy,
- inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.