herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właściciela nieruchomości

Ochrona przyrody

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości ( doc   pdf )
  2. tytuł prawny władania nieruchomością
  • w przypadku składania wniosku przez posiadacza nieruchomości, zgodę właściciela nieruchomości ( doc  pdf)
  • w przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością, zgodę wszystkich współwłaścicieli
  • Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (spółdzielnia mieszkaniowa) ( doc pdf )
  • Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (zarząd wspólnoty mieszkaniowej) ( doc pdf )

Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  , pok nr 2 tel. 0913275656

Opłaty

Do 30 dni.

Termin i sposób załatwienia

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmstrza Międzyzdrojów,(odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, pok. nr 10). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmstrza Międzyzdrojów,(odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, pok. nr 10). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania. W przypadku nieuzupełnienia brakujących dokumentów w ppodanym terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Należy podać obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm.