herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Planowanie Przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zaświadczenia

lub

Komórka organizacyjna

Planowanie przestrzenne tel. 0913275651

Opłaty

Opłata skarbowa - 17 zł . ( słownie: siedemnaście złotych )

Termin i sposób załatwienia

7 dni.

Podstawa prawna

 art. 217  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )

Tryb odwoławczy

nie przysługuje