herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Planowanie Przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

    lub

  2. 2  kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku mapy katastralnej przyjętych dopaństwowego    zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące działkę, której wniosek dotyczy oraz obszar z granicami w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 metrów, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 ( uwaga, proszę nie wrysowywać niczego na mapę) *

  3. charakterystyka ( koncepcja ) zabudowy i projektowanych obiektów przedstawiona w formie opisowej  i  graficznej.*

  4. kopia umowy z operatorem sieci energetycznej. *

  5. kopia umowy z operatorem sieci wodno-kanalizacyjnej. *

  6. kopia umowy z operatorem sieci gazowej. * 

Komórka organizacyjna

Planowanie przestrzenne tel. 0913275651

Opłaty

  1. w  przypadku realizacji inwestycji o funkcji innej niż mieszkalna należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.  (słownie: sto siedem złotych), za wydanie decyzji o warunkach  zabudowy. *
  2. w przypadku udzielonego pełnomocnictwa należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  ( słownie: siedemnaście złotych).*

Termin i sposób załatwienia

( bez procedury uzgadniania z innymi organami, odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron) - 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych ( np. przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan środowiska, niektóre inwestycje liniowe) może nastąpić wydłużenie czasu postępowania administracyjnego

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. )

Tryb odwoławczy

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia;

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia;