herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Planowanie Przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Art. 63 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

lub

Komórka organizacyjna

Planowanie przestrzenne tel. 0913275651

Opłaty

opłata skarbowa za wydanie decyzji - 56 zł. ( słownie: pięćdziesiąt sześć złotych)

Termin i sposób załatwienia

30 dni.

Podstawa prawna

art. 63 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Szczecinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia;

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.