herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Dowody osobiste

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. "Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych”  
 

2. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • o pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie Komornika.

Komórka organizacyjna

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych pok. nr 6 tel. (91) 32-75-633

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych osobowych - 31,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art. 65 ust.3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tj. Dz..U.z 2017r. poz.1464 z późn.zmianami )

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o udostępnienie danych osoby trzeciej można złożyć zarówno w formie pisemnej, jak również w formie elektronicznej.

W razie skorzystania z drugiej możliwości należy pamiętać o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu. *