herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Międzyzdroje

Nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Międzyzdroje  lub .

Załączniki:

1)      aktualny odpis z księgi wieczystej

2)      oświadczenie o wysokości dochodów

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Opłaty

1) opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji

2) opłata z tytułu przekształcenia (wyliczona według wyceny)

Termin i sposób załatwienia

zgodnie z Kpa

Podstawa prawna

 art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 175
poz. 1459 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Międzyzdrojów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.